Tài Liệu Tham Khảo

Từ vựng chuyên ngành tiếng Hàn - Việt - Anh lĩnh vực camera hành trình

Từ vựng chuyên ngành tiếng Hàn - Việt - Anh lĩnh vực camera hành trình

 • Endure extremes of temperature - 극한의 온도를 견디다 – Chịu đựng được nhiệt độ khắc nghiệt
 • Extremes of temperature - 극한의 온도 – Nhiệt độ khắc nghiệt
 • Cigarette lighter socket – Ổ cắm châm thuốc (trong xe oto) - 담배 라이터 소켓 (차량 내 전원 단자)
 • Continuous recording - 연속 녹화 – Ghi hình liên tục (Camera)
 • Charge cycles - 충전 주기 – Chu kỳ sạc ( pin )
 • Compatibility – khả năng tương thích – 호환성
 • Compatible – tương thích – 호환


KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU


Một số khách hàng tiêu biểu của chúng tôi

 • ORION
 • CGV
 • Red Sun
 • Han
 • Hose
 • Kita
 • Sam Sung
 • KRX
 • LG